Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu

ul. Okulicka 6

Bucze

tel/fax (14) 6868860

 

Adres

ul. Okulicka 6


Bucze


tel/fax (14) 6868860


 


Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pspbucze.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Według narzędzi sprawdzających dostępność cyfrową strony naszej szkoły poprawie w najbliższym czasie ulegnie:

- zamiszczanie zdjęć z opisem alternatywnym

- zmieszczanie plików wideo z napisami

- zrżnicowanie czcionek, kolory oraz kontrasty treści zostaną poprawione

- formularz kontaktowy zostanie utworzony zgodnie z wymogami, aktualnie możesz się z nami skontaktować poprzez mail: szkola.bucze@brzesko.pl

- poprawione zostaną elementy kodu html i css

- zamieszczane pliki PDF nie będa struktura obrazu

- w zakładkach znajdą się informacje o głównej usłudze i dokumenty do pobrania w związku z tą usługą

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Okulicka, 6

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Fudala, e-mail: szkola.bucze@brzesko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146868860. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział I. Otoczenie budynku

Wjazd do szkoły pokrywa nakładka bitumiczna, która wymaga całościowej wymiany. Potwierdza się to
w przeprowadzonym w X 2020r. przeglądzie budowlanym terenu szkolnego. Nierówności, uszkodzenia nakładki są na tyle duże, że mogą utrudniać poruszanie się osobom na wózkach lub wspomaganych przyborami ortopedycznymi.

Brakuje miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – teren umożliwia wyznaczenie takiej strefy poprzez znaki poziome, lecz malowanie oznaczeń na nakładce wymagającej wymiany jest nieuzasadnione finansowo.

Budynek jest dobrze oznaczony, co umożliwia zidentyfikowanie nazwy [szyld przy wejściu] i adresu [tablica przy bramie wjazdowej]. Są zamieszczone informacje o monitoringu wizyjnym wraz z klauzulami RODO. Drzwi główne są w kolorze kontrastującym z fasadą budynku o szerokości powyżej 120cm. Przy drzwiach są oznaczenia kierunku otwierania, jest samozamykacz z funkcją blokady otwarcia. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

Do głównego wejścia można dotrzeć poprzez rampę stalową o szerokości min. 120 cm, wyposażoną w podwójne, obustronne poręcze bez oznaczeń w alfabecie Braille’a lub wypukłości. Rampa posiada poziomy spocznik w połowie długości.

Do drzwi można dostać się także pokonując najpierw jeden wznios poziomu podłoża o wysokości ok. 5cm,
a następnie 5 stopni wyposażonych w antypoślizgowe, gumowe nakładki. Schody są bez nosków, ale nie mają oznaczeń sugerujących początek i koniec schodów. Poręcz betonowa, jednostronna. Wejście posiada oznaczenia ewakuacyjne.

Drugie wejście od strony ul. Rudzkiej [cmentarz] posiada 2 stopnie, brak poręczy przy ścianach, drzwi są wykonane głównie z szyb i dostatecznie oznakowane. Są kontrastujące z fasadą, lecz posiadają oznaczenia kierunku otwierania
i manualną stopkę do blokowania otwarcia – brak samozamykacza. Szerokość drzwi wynosi 190 cm – w dwóch skrzydłach. Przy wejściu brak dzwonka, ale są oznaczenia ewakuacyjne.

 

Dział II. Informacje dla klienta

Przy głównym wejściu znajduje się portiernia. Na główny korytarz skierowane jest okno inspekcyjne z blatem
o wysokości nie większej niż 80cm i dostateczną możliwością podjechania do okienka wózkiem. Brak jest tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń oraz miejsc załatwienia sprawy. Portiernia posiada odbiornik dzwonka, okno inspekcyjne na rampę podjazdową oraz monitor z podglądem na monitoring wizyjny terenu szkoły. W portierni znajduje się główny nadajnik szkolnego radiowęzła oraz system sterowania elektroniczną woźną. Personel nie jest przeszkolony w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy wideo tłumacza oraz pętli indukcyjnej. Na ścianie przy wejściu są oznaczenia ewakuacyjne [pionowe i oświetlenie awaryjne] oraz plan ewakuacji.

 

Dział III. Komunikacja wewnątrz budynku

Podłoga w budynku jest twarda i gładka. budynek jest dwukondygnacyjny. Kontrast pomiędzy ścianami i podłogą
w korytarzu wejściowym przy portierni jest bardzo słaby [jasne podłogi i jasne ściany]. Otwory drzwiowe nie są oznaczone na ścianie wokół futryn, a kolor drzwi jest kontrastujący ze ścianami [biały/żółty]. Podłogi do ścian
w pozostałej części budynku [parter i piętro] są kontrastujące, ale także brakuje oznaczeń sugerujących otwór drzwiowy na ścianach. Na podłogach brakuje oznaczeń sugerujących ciąg komunikacyjny oraz zasięg i miejsce otwarcia drzwi. Na wszystkich ciągach komunikacyjnych są oznaczenia ewakuacyjne oraz plany ewakuacji. Przy schodach na piętro nie ma żadnych urządzeń umożliwiających wywiezienie lub wjechanie osobie poruszającej się na wózku. Oświetlenie na suficie jest ułożone prawidłowo i sugeruje kierunek ciągu komunikacyjnego. Podłoga jest matowa i światło dzienne nie utrudnia identyfikacji ciągu korytarza.

Od głównego wejścia do sekretariatu należy pokonać otwór drzwiowy o szerokości 90cm. Dotarcie do pozostałej części budynku wymaga przejścia przez otwór drzwiowy o szerokości 98cm i pokonaniu dwóch stopni. Są oznaczone początkowe i końcowe stopnie. Wszystkie schody w szkole nie posiadają dodatkowych nosków. Korytarze szkolne mają więcej niż 140cm szerokości, a szerokość schodów na piętro wynosi więcej niż 120cm szerokości. Schody na klatce prowadzącej na piętro posiadają oznaczenia tylko na początkowym stopniu. Poręcz jest jednopoziomowa
i jednostronna. Do sal lekcyjnych można się dostać przez otwory drzwiowe o szerokości 90cm. Drzwi kontrastują ze ścianami i podłogą. Brakuje oznaczeń wskazujących otwórz drzwi na ścianie, a także zasięgi i miejsca otwarcia drzwi.

Do wejścia nr 2 nie ma utwardzonej drogi od strony ul. Okulickiej.

 

Dział IV. Pomieszczenia sanitarne

Budynek posiada toalety dla klientów na parterze i na piętrze. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 80cm, a drzwi do kabin wynoszą 70cm. Dojazd do toalet od strony drzwi głównych wymaga pokonanie 3 stopni i dwóch otworów drzwiowych o szerokości 90cm i 98 cm. Przy schodkach są obustronne, jednopoziomowe poręcze. Toalety nie mają poręczy/uchwytów przy muszlach toaletowych. Powierzchnia poruszania się przed muszlą toaletową jest mniejsza niż 150cm x 150cm. Wysokość muszli toaletowych mieści się w zakresie 46cm do 52cm. Pod umywalkami są minimum 30 cm wolne przestrzenie umożliwiające podjechanie wózkiem. Toalety na piętrze wymagają pokonania 22 stopni na klatce schodowej opisanej w dziale III i mają identyczne otwory drzwiowe oraz powierzchnie manewrowe jak te na parterze. Toalety nie posiadają systemów alarmowania. 

 

 

Dział V. Działania mające na celu poprawę dostępności architektonicznej

  1. Montaż żółtych taśm ostrzegawczych na początkowym i stopniowym końcu schodów przy wejściu głównym, wejściu nr 2 oraz na końcowych stopniach schodów na piętro – możliwe w ramach własnych zasobów
  2. Oznaczenie specjalnego miejsca parkingowego wymaga naprawy nakładki asfaltowej – wymagany dodatkowy wkład finansowy
  3. Montaż podwójnych poręczy przy elewacji szkoły od strony głównego wejścia oraz wejścia nr 2 – wymagany dodatkowy wkład finansowy.
  4. Montaż dodatkowej poręczy przy schodach na piętro – wymagany dodatkowy wkład finansowy
  5. Brak tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do szkoły – wymagany dodatkowy wkład finansowy
  6. Montaż wideo tłumacza na portierni lub kurs języka migowego dla pracownika obsługowego – wymagany dodatkowy wkład finansowy
  7. Montaż pętli indukcyjnej dla słabo słyszących na portierni  – wymagany dodatkowy wkład finansowy
  8. Montaż kładki do podjazdu przy wejściu nr 2 oraz montaż dzwonka/domofonu  – możliwe w ramach własnych zasobów
  9. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – wymagany dodatkowy wkład finansowy