Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu

ul. Okulicka 6

Bucze

tel/fax (14) 6868860

 

Adres

ul. Okulicka 6


Bucze


tel/fax (14) 6868860


 


Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Rada Rodziców

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20:

 

Karolina Surowiec – Przewodnicząca

Józefa Smulska- Zastępca

Joanna Strąg – Skarbnik

 

Członkowie:

Kamila Mamiak

Małgorzata Lis

Małgorzata Minor

Renata Zachara

Agnieszka Barnaś

Agnieszka Sarlej

 

 

Rada Rodziców jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, której celem jest:

 

 • Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły

 • Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania wychowania i opieki w szkole i środowisku.

 • Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

 • Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 • Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

 

 

 • opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

 • może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 • w porozumieniu z Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

 • w porozumieniu z Rada Pedagogiczna uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

 • opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego

 • opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora Szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 • opiniuje projekt planu finansowego składanego prze Dyrektora szkoły

 • opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodwej i Sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm. ) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 • ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora.

 

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

 

 • Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły

 • Fundusze te mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców, który posiada

 • Osobą reprezentującą Radę Rodziców w sprawach finansowych jest Przewodniczący Rady Rodziców

   

  [tekst K. Surowiec]