Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu

ul. Okulicka 6

Bucze

tel/fax (14) 6868860

 

Adres

ul. Okulicka 6


Bucze


tel/fax (14) 6868860


 


Samorząd uczniowski

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Nikodem Dzięgiel przewodniczący

 

  Sebastian Barnaś - zastępca przewodniczącego

 

Olga Ważny - członek

 

Amelia Świerczek - członek

 

Emil Bryg - członek

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."
– Pino PellegrinoRozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Zgodnie z ustawą oprócz działalności dydaktycznej i wychowawczej, szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych współdziałania w sprawach publicznych, poprzez współpracę z innymi, dzielenie się zadaniami i wywiązywanie się z nich. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno–wychowawczym. Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze statutem szkoły i dostosowany do oczekiwań uczniów, nauczycieli i wychowawców.SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:


    DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: diagnozowanie potrzeb, decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki; opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych, poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach; informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu, poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły; współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym i  Radą Rodziców; sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych o działalności SU; organizacja wyborów przedstawicieli organu.
    DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która realizowana jest poprzez: zbiórkę darów na rzecz osób gorzej sytuowanych,  udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”. Działalność wolontariatu.
    DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu: uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; organizację apeli patriotycznych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego; organizowanie konkursów oraz okolicznościowych imprez i akcji, realizację projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów w zakresie praw dziecka.

 

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:
szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki, wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia, wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły, pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału, reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych, stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji. prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
•    Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
•    Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
•    Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
•    Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
•    Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
•    Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
•    Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
•    Poznawanie tradycji regionalnych.
•    Rozwój zainteresowań.
•    Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
•    Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
•    Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
Założenia na rok szkolny 2019/2020
•    Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
•    Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
•    Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
•    Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
•    Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
•    Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
•    Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

AKCJE I DZIAŁANIA STAŁE:
- ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
-  całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
-  całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki";
-   spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły;
-  współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
-  aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
-  współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
-   udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego;
-   działania wynikające z aktualnej sytuacji.
- wolontariat
   
OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
   mgr Beata Skórnóg - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki.


ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:
 - przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:  Nikodem Dzięgiel
- z-ca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego:  Sebastian Barnaś
- skarbnik Samorządu Uczniowskiego:  Olga Ważny
- sekretarz Samorządu uczniowskiego:  Amelia Swierczek
    
I SEMESTR
Wrzesień
 - Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 1–7, wychowawcy i opiekun SU;
 -   Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Buczu;
  - Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU;
- Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
- Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
- Przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły
 -  Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. "Szczęśliwy numerek";
 - Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”;
- Rozpoczęcie całorocznej akcji zbierania puszek
 -  Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU.
- Delegacja pocztu sztandarowego na uroczystościach związanych z rocznicą bombardowania dworca kolejowego
- Dzień Chłopaka 30.09.19r -przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (nagranie filmików)

Październik
-  Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko – przeprowadzenie zbiórki  karmy dla schroniska dla zwierząt w ramach akcji "Październik - miesięcem dla zwierząt", działalność wolontariatu
- Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły, zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej
- Zapalenie zniczy pod obeliskiem ku czci poległym mieszkańcom Bucza podczas I i II wojny światowej

Listopad    
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości    - udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;
- Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym,
- Zapalenie zniczy pod obeliskiem ku czci poległym mieszkańcom Bucza podczas I i II wojny światowej
- Delegacja pocztu sztandarowego na uroczystościach w Brzesku
- Andrzejki – dyskoteka szkolna; wróżby
- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

Grudzień
 - Podziel się z innymi – zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja w ramach wolontariatu
- Mikołajki - akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
- Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi upominkami
- Boże Narodzenie: wystrój holi, udekorowanie choinki, wręczenie podarunków pracownikom szkoły; przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;
- Symbole świąteczne - gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

 Styczeń
-  Akcja charytatywna WOŚP połączona z balem karnawałowym;
- debata na temat hałasu w szkole;
- 13.01.2020r Międzynarodowy Dzień Koszuli - każdy kto ubierze koszulę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka ;-)
-27.01.20r Dzień Wszystkich Fajnych - ogłoszenie konkursu na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu)
- Dzień Babci i Dziadka - akcent na tablicy SU
-   Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020
II  SEMESTR
Luty
- Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono;
-  Poczta walentynkowa - przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
- Doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”
 - Akcenty walentynkowe na gazetce ściennej

Marzec
- Dzień Kobiet – wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu
- Przygotowanie życzeń przez chłopców
- Dzień Wiosny    -akcent tematyczny na gazetce ściennej
- Dzień kapci - każdy kto ubierze koszulę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka ;-)

Kwiecień   
-  Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły; gazetka ścienna o tematyce świątecznej
- konkurs na najładniejszą pisankę (ogłoszenie konkursu i jego wyników)
 - Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej;
- Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły
- Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego. Delegacja pocztu sztandarowego na uroczystości w Brzesku


Maj
- Wybory Miss i Mistera Szkoły 2019/20;
- Przeprowadzenie wybranej akcji w ramach Klubu Szkół UNICEF;
- Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy;
 - Dyskoteka z okazji  dni wiosny.
- Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Dzień Matki 26.05.18r - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

Czerwiec
- 1.06 Dzień Patrona, Dzień Dziecka - akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu, wystawienie pocztu sztandarowego
- Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej plebiscytu na: Nauczyciela Roku . Przedstawianie zasad oddawania głosów, przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowanie, zaprezentowanie wyników na akademii zakończenia roku szkolnego
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
- Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
-  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020;
-  Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020; wystawienie pocztu sztandarowego.

 [tekst B. Skórnóg]

 

Artykuły

Komunikacja i media - zadanie z projektu...

Następne zadanie z projektu „Szkoła Demokracji” zrealizowane. Obszar: Komunikacja i media Wyzwanie:  Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.   Zajawka Chcemy założyć w naszej szkole radiowęzeł, przez który będziemy mogli przekazywać w danej...
Czytaj więcej o: Komunikacja i media - zadanie z projektu "Szkoła Demokracji".

Pomoc dla samotnych i potrzebujących.

     Dzień przed wigilią członkowie SU dostarczyli paczki z żywnością i środkami higienicznymi samotnym i potrzebującym z naszej miejscowości.
Czytaj więcej o: Pomoc dla samotnych i potrzebujących.

Zabawa andrzejkowa.

     SU zorganizował dyskotekę andrzejkową. Wcześniej zostały przeprowadzone wróżby, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyskotekę prowadzili nasi didżeje oraz wodzireje. Za wstęp na dyskotekę została zakupiona pizza dla uczestników dyskoteki. Impreza wypadła super.
Czytaj więcej o: Zabawa andrzejkowa.

Inauguracja projektu Szkoła demokracji.

     SU uczestniczył w inauguracji projektu Szkoła demokracji, która odbyła się w Warszawie. Dzięki uczestnictwu uczniowie i opiekun poznali idee tego projektu, uczestniczyli w wykładach i brali udział w warsztatach. Wróciliśmy do domu pełni zapału i pomysłów do realizacji...
Czytaj więcej o: Inauguracja projektu Szkoła demokracji.

Odblaski pod kościołem.

      Członkowie SU w ramach akcji „Bezpieczny tydzień” rozdawali odblaski mieszkańcom pod kościołem parafialnym po wieczornej mszy.
Czytaj więcej o: Odblaski pod kościołem.